سه شنبه, 29 خرداد, 1397
TUESDAY, June 19, 2018

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
سه شنبه 29 خرداد - برگزاری ششمین جلسه دیدار کارکنان با مدیرعامل و رییس هیات مدیره
دو شنبه 21 خرداد - همکاری متقابل سازمان آتش نشانی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دو شنبه 21 خرداد - برگزاری پنجمین جلسه دیدار کارکنان با مدیرعامل و رییس هیات مدیره
شنبه 19 خرداد - بررسی آماده سازی و بهره برداری استادیوم تنیس مجموعه انقلاب
پنج شنبه 17 خرداد - بازدید وزیر ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved