شنبه, 30 تیر, 1403
SATURDAY, July 20, 2024
معرفی مدیران و مسئولین
مسوول حراست
سهیل یوسف نیا
سرپرست مجموعه های سوارکاری
رییس مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مجید ملکی
سرپرست مجموعه سوارکاری شهدا
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved