شنبه 13 آبان سرمایه گذاری درمجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران  
   
  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فرصت های جدید سرمایه گذاری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، این شرکت در نظر دارد با توجه به وسعت مجموعه سوارکاری نوروزآباد و وجود ظرفیت های بالقوه خدماتی و اقتصادی در آن، به منظور ایجاد فضاهای مناسب، مدرن و استاندارد برای ورزش سوارکاری و تکمیل زیرساخت های لازم برای رفاه ورزشکاران، فرصت های جدید سرمایه گذاری در این مجموعه منحصر به فرد را به صورت BOLT معرفی و نسبت به جذب سرمایه گذاران ذیصلاح اقدام کند.

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1402/08/10 الی 1402/08/17 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1402/09/04 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

زمان بازگشائی پاکات: 1402/09/05 ساعت: 10:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت )

لینک مربوطه:

https://tanavar.ir/auction_tender/auction/?qn=8879907