دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
چهار شنبه 20 تیر
جلسه نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری شهدا
در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری برگزار گردید.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved