دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
شنبه 31 شهریور
مراسم تشییع و بدرقه حسام شالچیان قهرمان پرش با اسب کشور
در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار شد


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved