دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
دو شنبه 20 فروردین
اولین جلسه شورای برنامه ریزی مجموعه های سوارکاری در سال جدید
اولین جلسه شورای برنامه ریزی مجموعه های سوارکاری در سال جدید
در دفتر مهندس نیکو خصال برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، اولین جلسه شوارای برنامه ریزی مجموعه های سوارکاری در دفتر مدیریت برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص شناسنامه دار نمودن کلیه مجموعه های سوارکاری تحت پوشش و همچنین تهیه چک لیست و فرم های لازم در همین ارتباط بحث و تبادل نظر گردید.
مجموعه سوارکاری نوروزآباد به عنوان اولین مجموعه در طرح شناسنامه دار کردن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved