سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1397
TUESDAY, April 24, 2018
یک شنبه 18 تیر
بررسی وضعیت سالن و خوابگاه تیم های ملی بانوان در مجموعه آزادی
بررسی وضعیت سالن و خوابگاه تیم های ملی بانوان در مجموعه آزادی

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، اماكن مربوط به بانوان مستقر در مجموعه ورزشی آزادی را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت، امروز یکشنبه 18 تیر ماه، مهندس مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و خانم محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با حضور در مجموعه ورزشی آزادی تهران، از سالن و خوابگاه تیم های ملی بانوان در رشته های مختلف ورزشی بازدید نمودند.

ایشان همچنین در ادامه جلسه ای را به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت این امکان در دفتر مدیریت مجموعه آزادی برگزار کردند. در این جلسه، مهندس عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت، طباطبایی مدیر مجموعه و مشاور مجموعه نیز حضور داشتند.

سپس مهندس مدبر بازدیدی را از مراحل بازسازی سکوهای استادیوم آزادی بعمل آورده در ادامه جلسه ای با مشاور و پیمانکار در محل پروژه برگزار کردند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved