پنج شنبه, 26 مهر, 1397
THURSDAY, October 18, 2018
شنبه 25 آذر
فراخوان بهره برداری از مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان/تجدید
فراخوان بهره برداری از مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان/تجدید


به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، تجدید فراخوان مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری خوراسگان اصفهان به همراه امکانات جانبی از امروز 25 آذر ماه 96 آغاز شد.
شرایط مزایده بدین شرح است:
نوع مزایده: جاری
کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
محل کارفرما: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
مبلغ پایه کارشناسی: 1،260،000،000(يك ميليارد و دويست و شصت ميليون)ريال
محل اجرای کار: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
مدت پيمان: 1 سال
تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1396/09/25 الی 1396/09/28 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30
محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1396/10/10 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00
محل عودت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
زمان بازگشائی پاکات: 1396/10/12 ساعت: 10:00
محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 500،000،000(پانصد هزار)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 65،000،000(شصت و پنج ميليون)ريال
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي ش
توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:26216300
2- موضوع مزايده: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
3- مبلغ پايه كارشناسي(مزايده): 1،260،000،000(يك ميليارد و دويست و شصت ميليون)ريال
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 65،000،000(شصت و پنج ميليون)ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ د.اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)/ هـ .وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس رسمي آن. / و.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي. استان اصفهان، مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:00 الي 16:30) از روز شنبه مورخ 96/9/25 لغايت روز سه شنبه مورخ 96/9/28
7- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 500،000،000(پانصد هزار)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 16 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 96/10/10 ميباشد.
10- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 96/10/12 در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد حداقل سه مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه ابرارورزشی96/9/7
روزنامه ایران ورزشی 96/9/8
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به شماره 23079281 و 23079242 تماس حاصل فرمایند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved