دوشنبه, 11 فروردین, 1399
MONDAY, March 30, 2020
سه شنبه 29 بهمن
تشریفات برگزاری مزایدات جاری شرکت توسعه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تشریفات برگزاری مزایدات جاری شرکت توسعه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

قابل توجه متقاضیان بهره برداری از مجموعه های ورزشی/

تشریفات مزایدات جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طبق اعلام رضایی مدیر امور پیمان ها و رسیدگی فنی، با تاکید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه، زین پس برگزاری تشریفات مزایده معاملات جاری این شرکت و مجموعه های تابعه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir انجام می پذیرد.

بدیهی است بهره برداران و متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایدات آتی، در سامانه فوق ثبت نام نمایند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved