دوشنبه, 11 فروردین, 1399
MONDAY, March 30, 2020
معرفی مدیران و مسئولین
سهیل یوسف نیا
مدیر مجموعه های سوارکاری کشور
محمد رضا ملاشریفی
سرپرست معاونت مجموعه های سوارکاری کشور
حسن فراهانی
مسئول حراست مجموعه های سوارکاری کشور
بهنام کریمی
مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری
احمد درویش
رئیس مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مصطفی نکولعل آزاد
رئیس مجموعه سوارکاری شهداء
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved